§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również dokonanie rezerwacji lub zapłatę należności za pobyt.. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 3. a) Obiekcie – należy przez to rozumieć, jest o Green Village, tj. wydzieloną pod usługi hotelarskie strefę kompleksu Aquacentrum, oznaczoną i wyposażoną w oddzielną od Aquacentrum recepcję
 4. b) Obsłudze – należy przez to rozumieć osoby, która jest zatrudnione w Zespole Basenów Rekreacyjnych w Redzie spółce z o. o. i przydzielone do obsługi Green Village;
 5. c) Gościu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która korzysta z usług wynajmu krótkoterminowego w Obiekcie,
 6. d) Aquaparku – należy przez to rozumieć, jest to obiekt rekreacyjno-sportowym w Redzie przy ulicy Morskiej 5, którego właścicielem jest Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie spółka Z o. o. w Gdyni, w którym obowiązują przepisy Regulaminu Ogólnego Aquaparku Reda
 7. e) Aqua Spa & Saunarium jest integralną częścią kompleksu basenów rekreacyjnych „Aquapark Reda” zlokalizowanego w Redzie na ulicy Morskiej 5, zarządzanych przez Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie sp. z o. o. w Gdyni, w którym obowiązują przepisy Regulaminu Ogólnego Aquaparku Reda oraz Regulaminu Aqua Spa & Saunarium.
 8. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Green Village.
 9. Regulamin Obiektu, Aquaparku oraz Aqua Spa & Saunarium jest dostępny do wglądu w Recepcji, a także na stronie internetowej www.aquaparkreda.pl/greenvillage

§2 DOBA HOTELOWA

 

 1. Pokój oraz namiot wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 w dniu wyjazdu. Obsługa może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi lub namiotów) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego Regulaminu.
 4. Obsługa zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Obiekcie w przypadku nie dokonania pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez Internet, drogą mailową, telefonicznie dzwoniąc do Recepcji lub osobiście w Obiekcie.
 2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania płatności w wysokości 100 % wartości pobytu. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej po dokonaniu wpłaty.
 3. Jeśli płatność nie zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Obiektu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji, Obsługa zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i wynajęcia pokoju innej osobie. W przypadku płatności za pobyt ostatniego dnia terminu wyznaczonego w potwierdzeniu konieczne jest przesłanie potwierdzenia dokonania transakcji na adres mailowy recepcji: zielonawioska@aquaparkreda.pl.

W przypadku płatności po wyznaczonym terminie, wpłata zostanie zwrócona na rachunek bankowy Gościa w terminie do 14 dni od daty anulowania rezerwacji.

 1. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Obiektu, Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie.
 2. W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji:
 3. a) na 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – Obsługa zwraca 100% wartości wpłaty
 4. b) na 29 – 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Obsługa zwraca 50 % wartości wpłaty
 5. c) na 13 dni przed rozpoczęciem pobytu – płatność przepada bezpowrotnie
 6. W przypadku dokonania rezerwacji na pobyt w czasie uniemożliwiającym dokonanie wpłaty zadatku na rachunek bankowy Obiektu, przed datą planowanego przyjazdu Obsługa zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości 100 % wartości pobytu, traktując tą płatność jako zadatek.
 7. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wypisanie karty meldunkowej.
 8. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 9. Osoby niezarejestrowane w Obiekcie mogą, na zaproszenie Gościa, przebywać w pokoju od godz. 8:00 do 20:00.
 10. Obsługa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gościa, pracownika lub innych osób przebywających w Obiekcie.
 11. Obsługa zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
 12. Obsługa zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności meldunkowych.
 13. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
 14. W przypadku opuszczenia przez Gościa Obiektu wcześniej niż w terminie zawartym w meldunku, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
 15. W przypadku nieprzybycia Gościa do Obiektu w terminie określonym w rezerwacji, Obsługa nie zwraca płatności za pobyt.

 

§4 USŁUGI

 

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie z przyjętym poniżej standardem.
 2. Obsługa ma obowiązek zapewnić:
 3. a) warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 4. b) bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
 5. c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Obiekt,
 6. d) wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie, sprzątanie pokoju po uprzednim wywieszeniu informatora na klamce
 7. Na życzenie Gościa Obsługa świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 8. a) udzielanie informacji związanych z pobytem, podróżą oraz pobliskimi atrakcjami
 9. b) budzenie na życzenie,
 10. c) wypożyczenie żelazka i deski do prasowania(do użytku tylko w miejscu do tego wyznaczonym).
 11. d) możliwość zamówienia taksówki do Obiektu
 12. Na życzenie Gościa Obsługa świadczy odpłatnie następujące usługi:
 13. a) skanowanie i drukowanie dokumentów,
 14. b) wypożyczenie ręcznika na strefę basenową (7 zł sztuka/doba)
 15. c) wypożyczenie szlafroka (10zł sztuka/ doba)
 16. d) wypożyczenie łóżeczka dziecięcego (30zł/doba)
 17. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o niezwłoczne zgłaszanie uwag do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Każdorazowo podczas opuszczania pokoju, prosimy o pozostawienie karty w recepcji, za zgubienie karty do pokoju lub karty parkingowej pobrana zostanie opłata w wysokości 100zł.
 3. Gość Obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 4. Za zgubienie bądź zniszczenie ręcznika zostanie doliczona do rachunku Gościa opłata w wysokości 50zł, za zniszczenie lub zgubienie szlafroka zostanie doliczona kwota 100zł. Obsługa zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa kwotą odszkodowania za wyrządzone szkody po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o uiszczenie kwoty odpowiadającej odszkodowaniu.
 5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym pracownika recepcji.
 6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obsługa może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obsługi, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
 7. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, klimatyzację, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 8. 8. Właścicielowi Obiektu przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 

 1. Obsługa ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Obiekt oddaje do dyspozycji Gości płatny niestrzeżony, monitorowany parking znajdujący się w hali garażowej. Opłaty w wysokości 20 zł / doba dokonujemy w recepcji GREEN VILLAGE. Istnieje również możliwość bezpłatnego pozostawienia samochodu na parkingu P3.
 4. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 5. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu Obiektu, czy poza jego terenem.

 

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju lub na terenie Obiektu przechowujemy przez miesiąc. Nie odsyłamy rzeczy pozostawionych. Gość może zamówić kuriera na własny koszt, rzeczy po wcześniejszym zgłoszeniu zostaną wydane kurierowi do doręczenia.
 2. Po upływie miesiąca rzeczy zostaną przekazane do utylizacji.

 

§8 CISZA NOCNA

 

 1. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 00:00 do godziny 7:00 rano.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obsługa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

 

§9 REKLAMACJE

 

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień lub niedogodności, w formie pisemnej w recepcji Obiektu, lub mailowo.

 

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

 1. Przejście do Aquaparku odbywa się po uprzednim pozostawieniu karty od pokoju w recepcji i odbiorze opasek, które umożliwiają przejście przez bramki wejściowe. Zgubienie opaski jest równoznaczne z koniecznością uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w recepcji Green Village. Opaska umożliwia zakupy w punkcie gastronomicznym znajdującym się na terenie Aquaparku oraz przejście do strefy Aqua Spa & Saunarium (strefa płatna według obowiązującej taryfy, opłata zostanie doliczona do rachunku Gościa Green Village).
 2. Strefy Aquaparku oraz Aqua Spa & Saunarium funkcjonują na podstawie oddzielnego regulaminu. Gość jest zobowiązany do zapoznania się z owymi regulaminami i bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów.
 3. W godzinach nocnych oświetlenie na terenie Obiektu dostosowane jest do potrzeb funkcjonowania Aquaparku, prowadzone są również prace porządkowe w celu przygotowania hali basenowej do bezpiecznego i komfortowego użytkowania dnia następnego.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się stosowania w pokoju otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, grzałek elektrycznych lub innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 5. W Obiekcie i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Na Gościa łamiącego ten punkt regulaminu zostanie nałożona kara pieniężna. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to wartość 500 zł.
 6. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Obiekt bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Obiekcie.
 7. W pokojach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych, pirotechnicznych itp.
 8. Zakazane jest wprowadzenie do Obiektu zwierząt.
 9. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, ul Morska 5, 84-240 Reda, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 10. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 11. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
 12. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach, ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 13. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Obiektu pisemnie na adres e-mail: bok@aquaparkreda.pl lub w recepcji Obiektu.
 14. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem, a Obiektem jest sąd właściwy dla siedziby Obiektu.

ZATWIERDZONO DNIA: 24.04.2018

ZARZĄD ZESPOŁU BASENÓW REKREACYJNYCH W REDZIE Sp. Z o.o