REGULAMIN SPRZEDAŻY ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI – REZERWACJA NOCLEGÓW ONLINE

§1
Postanowienia ogólne

 1. Rezerwację online  www.noclegi.aquaparkreda.pl/rezerwacja/  prowadzi Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie Sp. Z o.o., ul. Tatrzańska 10, 81-313 Gdynia NIP: 586-22-80-922, (dalej również „AQUAPARK REDA”, „Zarządca” lub „Sprzedawca”).
 2. Regulamin określa zasady zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem rezerwacji Online. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Stron oraz tryb składania reklamacji. 

§2
Definicje

Za każdym razem gdy w regulaminie jest mowa o:

 1. Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, 
 2. Rezerwacja online Green Village – sklep internetowy, prowadzony przez Aquapark Reda pod adresem www.noclegi.aquaparkreda.pl/rezerwacja/
 3. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Rezerwacji Online Green Village.
 4. Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie na Usługę złożone przez Klienta w Rezerwacji online Green Village zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§3
Oferta Rezerwacji online Green Village oraz dokonywanie zakupów

 1. Rezerwacja online prowadzi sprzedaż Usług na odległość za pośrednictwem Internetu. 
 2. Ceny Usług są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

§4
Warunki techniczne korzystanie z Rezerwacji online Green Village

Prawidłowe korzystanie ze strony internetowej oraz korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez AQUAPARK REDA możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • zastosowania aktualnych przeglądarek internetowych,
 • posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

Podczas korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Klienta zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest umożliwienie instalacji plików cookies.

§5
Rezerwacja online

Rezerwacja online polega na:

 1. wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej noclegi.aquaparkreda.pl (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych).
 2. zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków korzystania określonych w Regulaminie rezerwacji online.
 3. Zakup Usługi/Usług składa się z trzech etapów: wybranie terminu, złożenie Zamówienia, przesłanie potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedawcę. Płatność za Usługi następuje przy składaniu Zamówienia.

§6
Zakup usług oferowanych przez Green Village.

 1. W celu zakupienia Usługi, Klient składa zamówienie za pośrednictwem Rezerwacji online Green Village oraz dokonuje zapłaty ceny wynikającej z zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Zakup następuje poprzez:
  • wybór Usług wraz z określeniem ich ilości i rodzaju,
  • złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta,
  • złożenie zamówienia,
  • potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę drogą mailową,
  • dokonanie płatności 
 3. Po złożeniu zamówienia oraz pozytywnej weryfikacji dokonania płatności Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie dokonanego zakupu w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać:
  • nazwy zakupionych Usług,
  • informację o cenie i ilości,
  • informację o formie płatności i dostawy,
  • numer zamówienia.
 4. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi skierowaną do Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy o treści zgodnej ze złożonym zamówieniem. Zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia, wysłanego przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail.

§7
Zasady płatności

 1. Cena za Usługę zakupioną za pośrednictwem Rezerwacji Online może być uiszczana wyłącznie za pomocą serwisu Dotpay, do którego odsyłany jest Klient w celu dokonania płatności. Płatności za pomocą serwisu Dotpay realizowane są zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie www.dotpay.pl udostępnianym Klientowi przed dokonaniem płatności i powinny być uiszczone przy składaniu zamówienia. Dopuszczalna jest również forma płatności przy odbiorze zamówienia na terenie Aquaparku Reda (w recepcji Green Village).
 2. Do zakupionych Usług Sprzedawca wystawia fakturę na żądanie Klienta. W takim wypadku Klient musi wskazać dodatkowo dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

§8
Realizacja usług AQUAPARK REDA

 1. Realizacja usług zakupionych za pośrednictwem Rezerwacji online Green Village jest możliwa
  w godzinach trwania doby hotelowej (15:00 do 11:00).
 2. Realizacja usług następuje w recepcji Green Village.
 3. okazanie wydruku potwierdzenia zakupu usług otrzymanego pocztą e-mail,
 4. okazanie potwierdzenia zakupu usług na wyświetlaczu telefonu, tabletu lub innych podobnych urządzeń pod warunkiem, że będzie można odczytać treść potwierdzenia,
 5. dostarczenie recepcji informacji otrzymanych pocztą e-mail w potwierdzeniu

§9
Prawo odstąpienia od umowy

 1. W przypadku anulowania przez Klienta gwarantowanej rezerwacji:

a) na 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – Obsługa zwraca 100% wartości wpłaty

b) na 29 – 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Obsługa zwraca 50 % wartości wpłaty

c) na 13 dni przed rozpoczęciem pobytu – płatność przepada bezpowrotnie

§10
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcy Klient może zgłaszać osobiście w siedzibie Sprzedawcy, na adres email sklep@aquaparkreda.pl, pocztą na adres:
  Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie Sp. Z o.o., Ul. Morska 5, 84-240 Reda
 2. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient powinien podać dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z nim.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.

§11
Ochrona danych osobowych – Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-313) przy ul. Tatrzańskiej 10.
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji w Rezerwacjach online Green Village i do dokonania zakupu Usług.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Zamówień i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z AQUAPARK REDA w związku z realizacją Zamówień. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 RODO – tj. przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy (świadczenia usług). Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do nich, ich poprawiania, usuwania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia do innego administratora danych. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania usługi.
 4. Treści umów zawieranych za pośrednictwem Sklep Aquapark Reda są przechowywane przez system informatyczny przez okres nie krótszy niż 5 lat od daty zawarcia każdej z umów.
 5. Treść umów jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Rejestracji online Green Village przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym.
 6. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania aktualizacji/zmiany, a także żądania usunięcia danych. Prawo to Klient realizuje po zalogowaniu się na stronie Rejestracji online Green Village
 7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Klienta ze Sprzedawcą.
 9. W celu dostosowania treści i Usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Usługobiorcy, Usługodawca używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Usług.
 10. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych.

§12
Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich opublikowania na stronie internetowej Rejestracji online Green Village. Nowe postanowienia Regulaminu nie mogą naruszać praw Klientów, którzy złożyli zamówienia przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu, Klient może wyrejestrować się ze Rejestracji online Green Village. Niewyrejestrowanie się Klienta z Rejestracji online Green Villagewe wskazanym powyżej terminie jest równoznaczne z akceptacją nowych postanowień Regulaminu w całości.
 3. Ewentualne spory mające swoje źródło w Regulaminie rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

ZATWIERDZONO DNIA: 16.03.2020

ZARZĄD ZESPOŁU BASENÓW REKREACYJNYCH W REDZIE Sp. Z o.o.